Lỗi assembly khi thực thi câu lệnh trong SQL

Khi thực hiện 1 câu SQL bị lỗi như sau:

Msg 10314, Level 16, State 11, Line 1
An error occurred in the Microsoft .NET Framework while trying to load assembly id 65752. The server may be running out of resources, or the assembly may not be trusted with PERMISSION_SET = EXTERNAL_ACCESS or UNSAFE. Run the query again, or check documentation to see how to solve the assembly trust issues. For more information about this error: 
System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'orders, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. An error relating to security occurred. (Exception from HRESULT: 0x8013150A)
System.IO.FileLoadException: 
  at System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
  at System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
  at System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
  at System.Reflection.Assembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
  at System.Reflection.Assembly.Load(String assemblyString)

Nguyên do: thiếu phân quyền trên essembly ClrFunctions

Khắc phục bằng cách như sau:
Cách 1: Bằng Query SQL:

USE database_name
GO

EXEC sp_changedbowner 'sa'
ALTER DATABASE database_name SET TRUSTWORTHY ON

Cách 2:

 1. Chọn “Databases”
 2. Expand các nhánh chức năng
 3. Expand “Programmability”
 4. Expand “Assemblies”
 5. Chuột phải vào ClrFunctions chọn Properties
 6. Tại tab “General” , chuyển “Permission set” thành “External access”

Thân,

code crack passwork sheet in excel

Các bạn có thể phá pass của 1 Sheet bị Protect với đoạn code sau :

Sub PasswordBreaker()

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

ActiveWorkbook.Sheets(1).Select
Range(“a1”).FormulaR1C1 = Chr(i) & Chr(j) & _
Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Exit Sub
End If
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next

End Sub
(Code sưu tầm trên Echip )

Cách sử dụng : Các bạn chọn Sheet bị Protect , bấm phải chuột, chọn View Code, hoặc bấm phím tắt Alt + F11
Paste đoạn code trên vào và RUn. Chờ khoảng 1-2 phút là xong. Pass đã bị phá bạn có thể nhập liệu bình thường

Chúc các bạn thành công .

Tránh Dùng COUNT(DISTINCT)

Hàm COUNT(DISTINCT) rất hữu ích, tuy nhiên cũng khá tốn kém. Giống như COUNT(), nó lấy tất cả các phần tử, nhưng không dừng lại ở đó nó còn phải sắp xếp và đếm các phần tử không trùng lặp. Trong một số trường hợp bạn có thể tránh dùng hàm này mà vẫn đạt được mục đích. Ví dụ bạn cần tìm tất cả các khách hàng đã từng mua ít nhất hai loại sản phẩm khác nhau, câu lệnh dùng COUNT(DISTINCT) sẽ như thế này:

Tiếp tục đọc

Chuyển database tempdb sang ổ đĩa khác

Vấn đề:

Đến một ngày đẹp trời, tự dưng con Server SQL của mình nó đùng ra báo lỗi: “I/O error (bad page ID) detected during read at offset 0x000000XXXXX in file “C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\data\tempdb.mdf”. Xác định lỗi này có thể xảy ra do phần cứng. Tôi đã cố gắn thay đổi ổ đĩa trên ổ C nhưng vẫn không khắc phục được. Không để cho lỗi này ảnh hưởng đến hệ thống, tôi tiến hành chuyển database tempdb đang lưu trữ trên ổ C sang lưu trữ ổ đĩa khác.

Tiếp tục đọc